25% от енергията се произвежда от възобновяеми източници

Автор -

Възобновяемите енергийни източници бележат непрекъснат растеж и превземат все по-голям дял от световното производство на енергия. Нуждата от енергия е динамична величина и зависи както от нарастването на населението на планетата, така и от индустриалното развитие на една страна.

В глобален мащаб все още около 65% от енергията се произвежда от фосилни горива, което е застрашителна тенденция; около 13% е делът на ядрената енергия, която след последните инциденти във Фукушима, а и след изследване на дълготрайния ефект от ядрената енергетика за поколенията, става все по-непопулярна на правителствено ниво, което доведе такива индустриални страни като Германия до бъдещ отказ от този вид енергия; останалият дял – около 22% се пада на възобновяемите енергийни източници (хидро, вятър, биомаса, солари и геотермална).

Графиката показва, че за 2010г. тоталната енергийна мощност на възобновяемите източници е 1 313 GW, разпределени по източници. Най-голям дял все още държи хидроенергията, която е евтина и конкурентна на фосилните горива, но нейният капацитет е малко или много вече достигнат и бъдещ растеж е малко вероятен, освен в страните от Южна Америка, където има потенциал за развитие. Другите източници, които са сравнително нови и развиващи се, се очаква да завземат все по-сериозен дял. Темповете на растеж на вятърната и соларна енергия показват ясна тенденция.

Данните за 2011г. сочат, че 11.73% от енергията в САЩ е доставена от възобновяеми енергийни източници. 50% от възобновяемите мощности са построени в развиващите се страни с бързо растящи икономики, сред тях са САЩ, Китай, Испания, Германия и Индия. С най-бързи темпове на концентриране на възобновяеми източници са Европа и Азия, като се очаква Азия скоро да засенчи Европа.

Свидетели сме на ясна и стабилна тенденция за нарастване на дела на възобновяемите енергийни източници в световен мащаб за сметка на ядрената енергетика и фосилните горива.